Saturday, February 23, 2002

bLog here is closed. No future posts. New bLog will be made in future maybe. You should be noticed.

Sunday, April 08, 2001

"Powiedz...."
Powiedz, ze mnie kochasz
Powiedz, ze nienawidzisz
Powiedz ze tesknisz,
Powiedz ze mnie slyszysz
Wysluchaj mnie, i odpowiedz
Chce slyszec Cie
Rano, wieczor,
Chce slyszec Twoj glos
Przez wszystkie moje dnie...

Patryk Jurka [03.04.2oo1]

Wednesday, March 28, 2001

Móg³bym przep³yn±æ ca³y ocean, gdyby na drugim brzegu czeka³ na mnie taki skarb jak Ty"
William Shakespeare "Romeo and Juliet"

Thursday, March 08, 2001

"Bêde"
Bêde przy Tobie, zawsze i wszêdzie
Bêde przy Tobie, gdy ju¿ ¶wiata nie bêdzie....
cdn
Gene @ o8-o3-2oo1

Friday, March 02, 2001

Je¶li rz±dzasz od kogo¶ szczero¶ci, nie osi±gniesz tego dopóki sam nie bêdziesz szczery.
Jest kto¶, dzêki komu ¿ycie jest o wiele piêkniejsze.. nabra³o sensu.. Dzieki Tobie mam ochote ¿yæ, jak tylko jeste¶ przy mnie..
Gdy pomy¶lê o Tobie, nawet najgorsze mêki potrafiê przebyæ.. byle tylko wróciæ, i byæ przy Tobie...

Tuesday, February 20, 2001

Czy to nie jest mi³o¶æ?
Wiêcej mówimy, wiêcej przysiêgamy.
Du¿o obietnic, lecz siê okazuje
Wiele w przysiêgach, a w mi³o¶ci ma³o.
William Shakespeare

Sunday, February 11, 2001

"¯ycie nie daje nam tego, co chcieliby¶my dostaæ, lecz to, co ma dla nas" - W. Reymont
Zastanawiali¶cie siê kiedy¶ nad snami? Ostatnio ¶ni³o mi siê co¶ wspania³ego, i gdy siê obudzi³em, za³ama³ mnie fakt, ¿e to tylko sen. ¯a³owa³em ¿e siê obudzi³em... Sny s± g³upie...