Sunday, February 11, 2001

"¯ycie nie daje nam tego, co chcieliby¶my dostaæ, lecz to, co ma dla nas" - W. Reymont
Zastanawiali¶cie siê kiedy¶ nad snami? Ostatnio ¶ni³o mi siê co¶ wspania³ego, i gdy siê obudzi³em, za³ama³ mnie fakt, ¿e to tylko sen. ¯a³owa³em ¿e siê obudzi³em... Sny s± g³upie...