Tuesday, February 20, 2001

Czy to nie jest mi³o¶æ?
Wiêcej mówimy, wiêcej przysiêgamy.
Du¿o obietnic, lecz siê okazuje
Wiele w przysiêgach, a w mi³o¶ci ma³o.
William Shakespeare