Friday, March 02, 2001

Je¶li rz±dzasz od kogo¶ szczero¶ci, nie osi±gniesz tego dopóki sam nie bêdziesz szczery.
Jest kto¶, dzêki komu ¿ycie jest o wiele piêkniejsze.. nabra³o sensu.. Dzieki Tobie mam ochote ¿yæ, jak tylko jeste¶ przy mnie..
Gdy pomy¶lê o Tobie, nawet najgorsze mêki potrafiê przebyæ.. byle tylko wróciæ, i byæ przy Tobie...