Wednesday, March 28, 2001

Móg³bym przep³yn±æ ca³y ocean, gdyby na drugim brzegu czeka³ na mnie taki skarb jak Ty"
William Shakespeare "Romeo and Juliet"